SULTAN 2. MAHMUD 1785-1839

4851 readings

SULTAN 2. MAHMUD

Doğum / Ölüm: 1785-1839
Saltanat Süresi: 1808-1839


23 yaşında tahta çıktı. Amcası III. Selim'in himayesinde iyi bir eğitim görmüştü. Devrinde pek çok yenilikler yaptı. Sekban-ı Cedit ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla, yeni ordular kurup Yeniçeri Ocağını ortadan kaldırdı. Takvim-i Vekayi adıyla, ilk resmî gazetenin çıkmasını sağladı. Devletin insan ve servet durumunu belirlemek amacıyla, yalnız erkekleri kapsayan nüfus sayımı yaptırdı. İlköğretimin zorunlu ve parasız olduğunu ilan etti. Rüştiye, Harbiye ve Tıbbiye gibi okullar açıldı.

Share